Házirend

A Napfényfitness Szeged

HÁZIRENDJE

 

A Napfényfitness fitneszközpont üzemeltetését a Hunguest Hotels Zrt.  (1015 Budapest, Hattyú utca 14., cg: 01-10-140409) végzi.

A Házirend célja, hogy meghatározza a Napfényfitness fitneszközpont (továbbiakban: Komplexum) területén tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja a Napfényfitness fitneszközpont rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

 1. A Komplexum területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Komplexum használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

 2. A Komplexum területén 14 év alatti gyermek nem tartózkodhat!

 3. A Komplexum területén TILOS:

  1. a dohányzás és az alkohol fogyasztása

  2. az olyan tevékenység, amely a Komplexum szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért

  3. minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység

  4. a Komplexum egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele

  5. az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása

 4. A Komplexum egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vettek és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

 5. A Komplexum sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a Komplexum nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

 6. A Komplexum általános üzletmenetű nyitvatartási rendje:

Hétfő – Péntek: 8:00 – 20:00

Szombat - Vasárnap: 10:00 – 18:00

 1. A Komplexum szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a fitneszterem területét a zárás időpontja előtt 15 perccel elhagyni.

 2. A Komplexum területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

  1. játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.

  2. egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet)

  3. reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag

 3. Amennyiben a Komplexum területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

 4. Üzemeltető a Komplexum sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

 5. A Komplexum zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Komplexum egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Komplexum rendjére.

 6. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet (kiemelten: az igénybe nem vett alkalmak árának visszatérítése nem lehetséges).

 7. A Komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.

 8. A Komplexum üzemeltetője nem vállal felelősséget a Komplexum területén a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

 9. A talált tárgyakat minden vendég a Komplexum recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

 10. A szolgáltatásokat, edzéseket és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

 11. A Komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a Komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

 12. A Komplexum egész területén zártláncú videó megfigyelő rendszer működik!

 13. A Komplexum területén működő beléptető és üzemeltető rendszer működését a vendég elfogadja és azt rendeltetésszerűen köteles használni.

 14. A Komplexum területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő a recepción köteles késedelem nélkül jelezni az üzemeltetőnek. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén) 104

Tűzoltóság (tűz esetén) 105

Rendőrség (rendbontás esetén) 107

Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

 1. E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti, melyről a Komplexum vendégeit a módosított Házirend kifüggesztésével tájékoztatja

 2. A Komplexum üzemeltetője fenntartja a jogot, a Komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

 3. A Komplexum jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Komplexum recepcióján elérhető és áttekinthető.

 4. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

 

II. SPECIÁLIS SZABÁLYOK

 

 1. A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas száraz sport felszerelésben, ruházatban lehet belépni. Balesetveszély miatt kifejezetten tilos vizes öltözékben (fürdőruhában) a Komplexum bármely részének használata.

 2. A szolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

 

RECEPCIÓ

 

 1. A Komplexum sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi fitness jeggyel vagy fitness bérlettel lehet.

 2. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített belépési nyilatkozatot, továbbá átadni a recepciósnak egy darab személyazonosításra alkalmas igazolványt (pl.: személyazonosító igazolvány, gépjárművezetői engedély, stb.) Az adatlappal a vendég elfogadja Komplexum Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

 3. A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.

 4. A vendég számára belépéskor átadott eszközöket ( sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

 5. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

 6. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

 

FITNESS TEREM

 

 1. A fitnessterembe ételt bevinni TILOS!

 2. A fitnessterembe csak kulacsban vagy biztonsági kupakkal ellátott palackban lehet italt bevinni.

 3. A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés a balesetveszély megelőzése miatt, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból tilos!

 4. Az edzőgépeket és eszközöket mindenki kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.

 5. A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

 6. Az egyes eszközök (pl. fekvőpadok) használata során törölköző használata javasolt.

 7. Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik. A teremedzők és a személyi edzők tanácsai többek között a balesetmegelőzést is célozzák, ezért kérjük a vendégeket, e szakemberek tanácsait vegyék figyelembe.

 

AEROBIC TERMEK

 

 1. A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.

 2. A spinning és más speciális órákra (recepción tájékoztatják ezekről) előre be kell jelentkezni a recepción. Az óra megkezdésének pillanatában a foglalás érvénytelen, ha a vendég az órára késve érkezik.

 3. Az aerobic terembe csak tiszta, az edzésnek megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés, a balesetveszély megelőzése miatt nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból tilos!

 4. Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéggel szemben az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében a belépést megtagadni.

 

 

Napfényfitness Napfényfürdő Vezetősége

Hunguest Hotel Zrt. Napfényfürdő Aquapolis

 

Szeged, 2020.07.17.